Folkomröstning om ny infart

Inlämnad av:

Kenneth Lind, 2018-03-19 17:01

Slutdatum:

2018-05-25

Jag föreslår att det, vid det kommande valet i september, hålls en folkomröstning om satsningen på en södra utfart/infart. 

Det borde finnas tre alternativ vid folkomröstningen. Alla tre alternativen bör följas av en kostnadskalkyl med en maxkostnad.
Dessutom bör en finansieringsmodell visas där lånesumma, långivare, ränte- och amorteringsplan finns med.

Alt 1. Ingen ny utfart. Förbättra trafiksituations efterhand med små eller mindre förändringar.

Alt 2. En billigare utfart (se bifogad pdf-bilaga)
Alternativ vägsträckning för en utfart mot E22. Ansluter vid nuvarande påfart, antingen i den nuvarande rondellen eller med en norrgående- och en södergående- på/avfart.  Kommunen äger redan mark och befintliga gator kan användas i viss utsträckning. 

Alt 3. En ny utfart enligt den sk huvudplanen.

 

 

Bifogade filer

Alternativ utfart.pdf (142 KB)

Meddelanden från kommunen

Beslut

Kommunstyrelsen behandlade förslaget 2018-06-19, § 258 och beslutade att en kommunal folkomröstning om en ny infart till Västervik inte kan genomföras i samband med de allmänna valen 2018 och att e‐förslaget därmed förklaras besvarat.

Politikerna som beslutade om förslaget hade som underlag själva e-förslaget och en skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning. I skrivelsen står bland annat följande:

Genomförande av kommunala folkomröstningar

Det är kommunen eller landstinget som beslutar om en lokal folkomröstning, antingen på eget initiativ eller på begäran från medborgarna. I båda fallen är folkomröstningen rådgivande.

Enligt kommunallagen (2017:725) 8 kap. 2 § så får ett ärende om att hålla en folkomröstning i en viss fråga väckas i fullmäktige genom folkinitiativ. Då krävs att minst 10 procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna har stått bakom initiativet. Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. En rådgivande folkomröstning ska hållas i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det om inte två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det. Detta är reglerat i kommunallagen (2017:725) 5 kap 37 §.

Kommunfullmäktige kan utan folkinitiativ besluta att en folkomröstning ska ske. Då sker folkomröstningen som en del av beredningen av ett ärende för att hämta in synpunkter från medlemmarna. Detta regleras i kommunallagen (2017:725) 5 kap 36 §.

En folkomröstning kan hållas på valdagen i samband med allmänna val eller mellan ordinarie valtillfällen. Det är fullmäktige som beslutar när en folkomröstning ska ske och formerna för folkomröstningen enligt 2 § Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Om folkomröstningen ska ske på valdagen måste Valmyndigheten kontaktas av kommunen för samråd senast tre månader innan valdagen (SFS 1994:692).

Beredning av ärendet

Förslagslämnaren till e-förslaget vill att en kommunal folkomröstning äger rum i samband med de allmänna valen i september 2018. E-förslaget som har lämnats in kan inte betraktas som ett folkinitiativ då kraven för detta inte är uppfyllda.  Antalet signeringar av e-förslaget räcker inte för att fullmäktige ska behandla ärendet vidare. E-signering motsvarar heller inte lagens krav på initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser.

Det är i detta fall heller inte möjligt för fullmäktige att själv ta initiativ till en folkomröstning då lagkravet på samråd med Valmyndigheten senast tre månader före valdagen inte kan uppfyllas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att en kommunal folkomröstning om en ny infart till Västervik inte kan genomföras i samband med de allmänna valen 2018 och att e-förslaget därmed förklaras besvarat.

Inlämnad av Elisabet Olsson den 2018-06-26 08:22
Uppdaterad av Elisabet Olsson den 2018-08-13 11:43


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

24 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av