Ny förskola i Ankarsrum

Inlämnad av:

Anneli Sandström, 2018-05-15 14:33

Slutdatum:

2018-06-17

Förskolan Linden i Ankarsrum är 40 år och i behov av renovering. I dagsläget (våren 2018) har Linden överinskrivning av barn och följer inte de riktlinjer som Skolverket satt upp. Mycket tyder på att detta kommer fortsätta. Ankarsrum genomgår en generationsväxling, barnfamiljerna ökar i antal, och politiker borde inte se de ökande barnkullarna som ett tillfälligt problem utan som en positiv utveckling av Västerviks kommun. En ny förskola i Ankarsrum skulle dessutom kunna ha en dubbelverkande effekt, dels genom högre kvalitet och villkor för befintliga barn och personal men också som avlastning för Västerviks stad då fler skulle kunna flytta till Ankarsrum om orten fortsätter ses som ett attraktivt boendealternativ med kommunal basservice exempelvis en väl fungerande barnomsorg. Det är fullt med barn på förskolan nu och trycket ökar. Jag vill se prognoser och lösningar baserade på verkligheten i Ankarsrum!

Jag yrkar att det ska byggas en ny förskola i Ankarsrum. Jag ser gärna att den nya förskolan byggs flexibelt och i moduler för att kunna kombineras och anpassas efter växlande barngruppsstorlekar och i samarbete med skolan på orten. Jag vill se mer resurser till förskolan. Jag vill minska barngrupperna storlek och öka utrymmet så att Linden blir en ännu attraktivare arbetsplats både för barn och personal.

Meddelanden från kommunen

Förslaget är överlämnat till barn- och utbildningsnämnden för besvarande.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2018-08-14 10:19
Uppdaterad av Malin Davidsson den 2018-08-14 11:01

Beslut barn- och utbildningsnämnden 2018-10-09, § 96:  Att avslå e-förslaget om en ny förskola i Ankarsrum.

Skäl för beslutet

När nämnden beslutade om att avslå e-förslaget hade de fått information från barn- och utbildningsförvaltningen som hade tittat på förslaget. Förvaltningen skrev följande:

Befolkningsprognosen 2018 för antal barn i åldrarna 0-5 år i upptagningsområdet för Linden visar en ökning jämfört med föregående års prognos. Detta beror till stor del på en inflyttning av fem barn under 2017. På en så liten population ger en relativt liten förändring stort genomslag på prognosen. Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek är 6-12 barn för barn 1-3 år och 9-15 barn för barn 4-5 år. Skolverkets riktmärke är tvingande. De ska användas som något att förhålla sig till och vara ett stöd för att skapa lagom stora barngrupper.

Storleken på barngruppen är inte självt avgörande för förutsättningarna att ge god omsorg och lärande. Andra faktorer som betyder mycket är gruppens sammansättning och upplägget på det pedagogiska arbetet. Personalens kompetens har också betydelse för hur stora barngrupperna bör vara.

Förskolan Linden har idag 67 barn och kan förväntas få ytterligare några barn under kommande läsår. Personaltätheten är god och andelen högskoleutbildad personal är hög jämfört med genomsnittet för förskolor i kommunen. Pedagogerna organiserar verksamheten så att barnen oftast är indelade i mindre grupper om 5-6 barn. Utifrån dessa förhållanden finns inte skäl för kommunen att starta upp annan pedagogisk omsorg i Ankarsrum.

Befolkningsprognosen ger dock barn- och utbildningsförvaltningen anledning att följa utvecklingen på förskolan Linden så att beredskap finns för att kunna möta en eventuell ökning av antal barn i upptagningsområdet.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2018-10-15 15:36
Uppdaterad av Malin Davidsson den 2018-11-16 12:05


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

47 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av