Båtråd i Västervik

Inlämnad av:

Ulf Andersson, 2019-03-26 11:38

Slutdatum:

2019-03-26

Västerviks kommun vill ju profilera sig som en "sjöstad".

- Därför vill jag att man lever upp till denna profilering genom att föregå med bättre exempel än idag.

- Därför vill jag att Västerviks kommun återupprustar välbesökta öar och naturhamnar med dass och soptömning och ser till att sköta dessa investeringar också. 

- Därför vill jag Västerviks kommun bygger fler septisugar, både på Skeppsbrofjärden och ute i skärgården.

Jag vill också att kommunens båtklubbar, som är ideella och allmännyttiga, får ett bättre stöd från kommunens sida. Det behövs mycket mer än toatömning som lagts på föreningarna av miljöskäl på senare år, men det behövs ett ekonomiskt stöd också för att det ska vara möjligt att leva upp till nyare lagstiftning på miljöområdet.

I ovanstående frågor önskar jag att Båtrådet bör vara en remissinstans när diskussionen kommer upp på kommunens agenda. Jag är övertygad om att ett samarbete mellan båtklubbarna och kommunen är till stor nytta för marknadsföringen av Västervik som sjöstad.

(Båtrådet består av följande klubbar: westerviks Segelsällskap Wikingarna, Westerviks Segelsällskap, Västerviks motorbåtssällskap, Gamleby Segelsällskap, Loftahammars båtklubb, Bullerby båtklubb.)

För mer information om e-förslaget se bifogad bilaga.

Bifogade filer

190311b-eforslag-batrad-andersson-brev.pdf (70 KB)

Meddelanden från kommunen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-14, § 136 att kommunen under kommande budgetår investerar i att installera en mottagningsstation för latrin från fritidsbåtar som är ansluten till det kommunala avloppsledningsnätet. Lokaliseringen ska ske i samverkan med Båtrådet och Västervik Miljö & Energi AB,

att frågan om eventuellt stöd till båtklubbar samordnas med pågående budgetuppdrag att utveckla föreningsbidragen,

att tacka frågeställaren för e-förslaget, samt att med hänvisning till ovanstående förklara e-förslaget besvarat.

Skäl till beslutet

När kommunstyrelsen beslutade om e-förslaget hade man fått information från kommunstyrelsens förvaltning ( i skrivelse 30 mars 2020).

Förvaltningen skriver följande förslag till svar på e-förslaget:

Enheten för samhällsbyggnad har berett e-förslaget och gör följande bedömning. Ökade tömningsmöjligheter för fritidsbåtar är positivt ur miljö och servicesynpunkt men det finns ingen formell skyldighet för kommunen att se till att det finns allmänna tömningsstationer och kommunen har inte några egna småbåtshamnar. Västerviks kommun har däremot ett informellt ansvar i egenskap av turist – och skärgårdskommun att se till att toalettavfallet från fritidsbåtarna tas om hand på ett riktigt sätt.  Det handlar om att arbeta för en minskad näringsbelastningen i våra kustnära vatten.

Som skärgårds- och turistkommun är det viktigt med goda möjligheter även för turistande fritidsbåtar att det finns tillgång till tömning i rimligt avstånd till större farleder. Att öka tömningsmöjligheterna nära de större farlederna är dock problematiskt då det är svårt att hitta lämpliga platser med anslutning till allmänt avlopp.  Det är dyrt att drifta flytande mottagningsstationer som måste tömmas sjövägen. Kompletterande tömningsstationer bör placeras där det finns möjlighet till anslutning till det allmänna avloppsnätet. Flytande mottagningsstationer bedöms i dagsläget inte vara något för Västerviks kommun att satsa på.

Enheten för samhällsbyggnad gör bedömningen att en möjlig plats i närmare anslutning till större farleder där det finns goda anslutningsmöjlighet till allmänt VA är Horns udde. Det kan även finnas behov av att uppgradera den befintliga stationen vid Skeppsbron i Västervik.

Utöver anläggande av latrintömningsstationer finns även ett stort behov att förbättra standard och tillgänglighet för torrtoaletterna i skärgården. Det är ett uppdrag som Enheten för samhällsbyggnad bör utveckla och prioritera de närmaste åren. I budget 2020 finns 700 tkr avsatt för detta arbete.

Samverkan med det nybildade Båtrådet i frågor angående fritidsbåtar och avfallshantering är viktigt i en skärgårdskommun som Västervik. Enheten för samhällsbyggnad och Miljö- och byggnadskontoret har därför utsett varsin kontaktperson för underlättande av samarbetet.

För att ta del av hela skrivelsen, klicka på den bifogade länken: /administration/forslag/file/Kommunstyrelsens%20f%C3%B6rvaltnings%20skrivelse%2030%20mars%202020.pdf

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-05-04 15:15
Uppdaterad av Malin Davidsson den 2020-05-04 15:25


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

53 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av