Latrintömning för båtar, mer lättillgängligt

Inlämnad av:

KERSTIN BJÖRKMAN LUNDBERG, 2019-07-16 10:33

Slutdatum:

2019-09-30

Som båtsemestrare behöver man ha möjlighet att lättillgängligt kunna tömma sin latrin. Den möjligheten är starkt begränsad i Västerviks skärgård, som är välbesökt av fritidsbåtar.  I dagsläget finns enligt Hamnkartan(transportstyrelsen) bara en fungerande latrintömning, på WSS Solbergsudde, vilket är en ideell förening. När denna tillfälligt är ur funktion finns ingen möjlighet till latrintömning. Dock möjligt att det finns fungerande tömning vid Gästhamnen också. Dock väldigt långt att ta sig bara för att tömma.  Efter att passerat Stockholms och Nyköpings skärgårdar har jag sett bra lösningar för enkel och relativt underhållsfri tömning. Här har man placerat ut flytande tömningsstationer med manuell pump. Dessa behöver sedan tömmas av ngt slags renhållningsbåt. Mitt förslag är att några tömningsstationer av den typen placeras i Västerviks skärgård i välbesökta områden typ Krokö och Idö. Kan finnas fler aktuella platser. Ska man kunna fullgöra sin skyldighet att tömma i tömningsstationer måste dessa finnas lättillgängliga.Detta skulle minska risken att latrinen töms på otillbörligt sätt i havet. Har sett detta göras även när man ligger bredvid andra båtar i naturhamn. Detta påverkar vår vattenmiljö negativt.

Meddelanden från kommunen

Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2019-10-07 att överlämna e-förslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2019-11-22 14:30

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-06, § 137 att kommunen under kommande budgetår investerar i att installera en mottagningsstation för latrin från fritidsbåtar som är ansluten till det kommunala avloppsledningsnätet. Lokaliseringen ska ske i samverkan med Båtrådet och Västervik Miljö & Energi AB,

att tacka frågeställaren för e-förslaget, samt

att med hänvisning till ovanstående förklara e-förslaget besvarat.

Skäl till beslutet

När kommunstyrelsen beslutade om e-förslaget hade man fått information från kommunstyrelsens förvaltning ( i skrivelse 30 mars 2020).

Förvaltningen skriver följande förslag till svar på e-förslaget:

Enheten för samhällsbyggnad har berett e-förslaget och gör följande bedömning. Ökade tömningsmöjligheter för fritidsbåtar är positivt ur miljö och servicesynpunkt men det finns ingen formell skyldighet för kommunen att se till att det finns allmänna tömningsstationer och kommunen har inte några egna småbåtshamnar. Västerviks kommun har däremot ett informellt ansvar i egenskap av turist – och skärgårdskommun att se till att toalettavfallet från fritidsbåtarna tas om hand på ett riktigt sätt.  Det handlar om att arbeta för en minskad näringsbelastningen i våra kustnära vatten.

Som skärgårds- och turistkommun är det viktigt med goda möjligheter även för turistande fritidsbåtar att det finns tillgång till tömning i rimligt avstånd till större farleder. Att öka tömningsmöjligheterna nära de större farlederna är dock problematiskt då det är svårt att hitta lämpliga platser med anslutning till allmänt avlopp.  Det är dyrt att drifta flytande mottagningsstationer som måste tömmas sjövägen. Kompletterande tömningsstationer bör placeras där det finns möjlighet till anslutning till det allmänna avloppsnätet. Flytande mottagningsstationer bedöms i dagsläget inte vara något för Västerviks kommun att satsa på.

Enheten för samhällsbyggnad gör bedömningen att en möjlig plats i närmare anslutning till större farleder där det finns goda anslutningsmöjlighet till allmänt VA är Horns udde. Det kan även finnas behov av att uppgradera den befintliga stationen vid Skeppsbron i Västervik.

Utöver anläggande av latrintömningsstationer finns även ett stort behov att förbättra standard och tillgänglighet för torrtoaletterna i skärgården. Det är ett uppdrag som Enheten för samhällsbyggnad bör utveckla och prioritera de närmaste åren. I budget 2020 finns 700 tkr avsatt för detta arbete.

Samverkan med det nybildade Båtrådet i frågor angående fritidsbåtar och avfallshantering är viktigt i en skärgårdskommun som Västervik. Enheten för samhällsbyggnad och Miljö- och byggnadskontoret har därför utsett varsin kontaktperson för underlättande av samarbetet.

För att ta del av hela skrivelsen med förslag på svar, klicka på länken: /administration/forslag/file/E-f%C3%B6rslag%20om%20latrint%C3%B6mning%20.pdf

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-05-04 15:22


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

20 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av