Besiktning av bostaden innan vård i hemmet beslutas

Inlämnad av:

Åke Möller, 2019-10-06 22:20

Slutdatum:

2019-12-10

Som en del i Socialtjänstens Värdighetsgaranti, i form utav ökad trygghet, medbestämmande etc. bör även närmast anhörigas synpunkter beaktas. När biståndshandläggare fattar sina beslut om hemsjukvård, så bör man också i förekommande fall, också göra ett platsbesök i hemmet. Detta för att säkerställa att Socialtjänstens säkerhetspolicy och värdighetsgaranti för personen det gäller, uppfylls på ett förväntat sätt. Så också för den hemtjänstpersonal som ska hantera situationen. Så har dock inte alltid skett!

Det kan gälla larm/upplysningar om att det är för trånga dörröppningar, undermåligt utrymme för hygien, undermåligt kök, möss i bänkar och skåp, avsaknad av trappräcken, ojordade uttag, värmeproblem etc.
Detta kommer att göra det extra besvärligt för t.ex hemtjänstpersonalen, med eventuell  risk för att något inträffar, och där ytterst områdeschefen har det övergripande miljöansvaret över hemtjänstens personal.

Det är nämligen inte alldeles självklart att alltid skicka hem en patient för vård i hemmet, utan att först titta på om det ens är möjligt och rimligt ur ett värdighets och - säkerhetsperspektiv, för både vårdtagare, personal och nära anhörig.

Med det här E-förslaget vill jag trycka extra hårt på att följande rutiner skrivs in:
- Att berörda handläggare tar till sig och lyssnar på både patient och anhöriga. Denna skyldighet behöver stärkas och implementeras.

- Att socialförvaltningens arbetsterapeuter alltid är inkopplade i ärenden gällande vård i hemmet, samt gör en besiktning, samt också ställer frågor och inhämtar information både från patient och anhöriga när ett platsbesök i bostaden känns viktigt att göra, innan hemgång helst.   

Och till sist,
- en sammanställande rapport/dokument med alla dess delar som en "checkpoint", där man som både anhörig och patient kan se vad som beslutats och gjorts på vägen från utskrivning till hemkomst/alternativt boende, grundat på ovan ställda önskemål i e-förslaget.

Meddelanden från kommunen

Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2019-11-12 att socialnämnden får e-förslaget för besvarande. 

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-01-13 17:46

Beslut
Socialnämnden beslutade 2020-05-28, § 47 att att socialnämnden godkänner förslag till svar gällande e‐förslaget Besiktning av bostaden innan vård i hemmet beslutas, 
att avslå e‐förslaget om besiktning av bostaden innan vård i hemmet beslutas, samt 
att socialförvaltningen skriver förslag till svar på e-förslag med er mer vardagligt språk framöver.

Skäl till beslutet
När socialnämnden beslutade om e-förslaget hade de fått information från socialförvaltningen ( i skrivelse 20 maj 2020) som hade tittat på förslaget.

Socialförvaltningen skriver följande förslag till svar på e-förslaget:

Uppgifter har tagits fram ur handläggarprocessen, hemsjukvårdsavtalet samt från socialförvaltningens arbetsmiljörutiner. Handläggarprocessen redogör för hur ett myndighetsbeslut om bistånd enligt SoL (Socialtjänstlagen) eller LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) tas fram. Hemsjukvårdsavtalet beskriver ansvaret för rehabilitering och för legitimerad arbetsterapeut i kommunen. Samtal har hållits med enhetschef för biståndshandläggare samt med medicinskt ansvarig för rehabiliteringen i kommunen.

När en person ansöker om stöd och hjälp med den dagliga livsföringen, exempelvis hemtjänst, är det en biståndshandläggare som tar emot ansökan och utreder behovet. Utredningen består av att samla in uppgifter om den enskildes behov, livssituation och omgivningsfaktorer. Utredaren ska fånga upp den enskildes uppfattning om sin situation, sina behov och hur dessa kan tillgodoses. Andra personer i den enskildes närhet exempelvis anhörig, hemtjänstpersonal kan vägas in i handläggarens bedömning. Uppgifter från annan myndighet eller annan person får inte inhämtas utan den enskildes samtycke.

Arbetsterapeuter blir inkopplade i ärenden när en person har en funktionsnedsättning som kräver insatser från arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. En arbetsterapeutisk bedömning av personens behov görs alltid i relation till bostadens utformning.

I socialförvaltningens dokument kring arbetsmiljörutiner finns en checklista kring arbetsmiljörisker som medarbetare fyller i. Närmaste chef som har arbetsmiljöansvaret följer upp eventuella risker tillsammans med medarbetare.

Efter utskrivning från slutenvården ska patient delges sin personliga utskrivningsplan. I planen dokumenteras den enskildes behov av hälso- och sjukvård, rehabilitering, omsorgs- och/eller sociala insatser som hen är i behov av. I planen beskrivs insatser från olika professioner för att säkerställa den enskildes hemgång från slutenvården.

Det finns således inte skäl för kommunen att ändra på rutiner kring besiktning av bostaden då regelverk finns på plats. Däremot finns anledning att bevaka följsamhet till gällande riktlinjer.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-06-09 16:26


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

28 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av