Låt Västerviksborna hyra kommunens miljöbilar!

Inlämnad av:

John Anders Kristoffer Rönnberg, 2019-10-12 15:50

Slutdatum:

2020-01-10

Kommunens miljöbilar står ofta oanvända på helger och kvällar. Om dessa kunde hyras ut genom bilpool kunde användandet av dessa miljövänliga bilar öka och färre skulle behöva äga egen bil.

 

Detta finns redan eller är på gång i andra kommuner.

Meddelanden från kommunen

Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2019-11-12 att kommunstyrelsen får e-förslaget för besvarande. 

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-01-13 17:45

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-18, § 196, att besvara e-förslaget med redogörelsen i kommunstyrelsen förvaltnings skrivelse 4 maj 2020, där det framgår att det i nuläget inte finns någon möjlighet att hyra ut de miljöbilar som finns i kommunens bilpool på grund av redovisade juridiska och ekonomiska skäl.

Skäl till beslutet
När kommunstyrelsen beslutade om e-förslaget hade de fått information från kommunstyrelsens förvaltning ( i skrivelse 4 maj 2020) som hade tittat på förslaget.

Förvaltningen skriver följande förslag till svar på e-förslaget:

Kommunstyrelsens förvaltning (KS) har varit i kontakt med Anders Rönnberg för att få klarhet i vilka kommuner som förslagsställaren refererar till, kontakt har därefter tagits med dessa kommuner för information om hur frågan hanterats. KS har även varit i
kontakt med andra kommuner som har eller har haft en uthyrning av bilar till allmänheten. 

Gemensamt för de kommuner som KS förvaltning varit i kontakt med är att de har varit kund hos någon av de privata aktörer på marknaden som hyr ut fordon. I samtliga fall har
det också varit miljöbilar som hyrts ut. Kommunerna KS förvaltning varit i kontakt med har gjort en upphandling och det företag som vunnit upphandlingen har hyrt ut de bilar kommunen hyr även till allmänheten under tider som kommunen inte använt fordonen,
vanligtvis kvällar och helger. Allmänheten har således i praktiken hyrt bilarna från biluthyrningsföretaget. Dessa kommuner har, med hänvisning till gällande lagstiftning, (Kommunallagen 2 Kap. 1§) gjort bedömningen att biluthyrning inte ingår i den kommunala kompetensen. Kommunal bedriven biluthyrning kan även strida mot Konkurrenslagens regler (Konkurrenslagen 3 Kap 27§) om förbud mot
konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Helsingborgs stad har även konstaterat att offentligt ägda bilpooler av skattemässiga skäl inte får vara öppna för medborgarna.

I Västerviks kommun finns idag en bilpool med 11 kommunägda fordon, alla fossilbränslefria. Dessa fordon hyrs ut till kommunens olika verksamheter. De används också som ersättningsbilar då verksamheternas ordinarie bilar behöver tas ur bruk. Då kommunen inte hyr dessa fordon av något externt bilpoolföretag finns det i nuläget inte någon möjlighet att hyra ut dessa fordon till kommunens medborgare. KS gör här samma bedömning som ovan nämnda kommuner d.v.s. att ett sådant förfarande strider mot gällande lagstiftning i såväl kommunallagen som i konkurrenslagen. Det bör här nämnas att det i kommunen redan finns ett flertal privata aktörer som tillhandahåller
miljöbilar för uthyrning.

Ska en uthyrning till kommunens medborgare vara möjlig måste således kommunen göra en upphandling av en bilpool som drivs av en extern aktör. Detta bör då ske i samband med att kommunens befintliga avtal för inköp av fordon, fordonsbokningssystem och körjournalsystem löper ut.

 

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-06-05 09:58


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

27 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av