Nytt trafikljus Folkparksvägen-Vattentornsvägen

Inlämnad av:

Börje Hermansson, 2020-01-10 13:02

Slutdatum:

2020-02-09

Nytt stoppljus Folkparksvägen-Vattentornsvägen med knapp och röda lampor.

Folkparksvägen är skyltad som genomfartsled till söder!

Nuvarande lösning är en livsfarlig säkerhet som inte funkar vid frost, snö, dimma.

Tänk på vi äldre och barnen från skolan som ska handla på Netto och flera affärer och ska korsa gatan.

OBS! Ta bort "fotbadet" som vid regn m.m kan bildas vid gatubrunnen på övergångsstället på östra sidan mot bilprovningen. Lägg på fem skyfflar asfalt så nivån kommer i gatubrunnen.

OBS! Kolla hastigheten.

Meddelanden från kommunen

Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-02-10 att e-förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-04-07 13:34

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-16, § 241, att uppdra till samhällsbyggnadsenheten att arbeta fram förslag för en säkrare passage för
gående över Folkparksvägen intill korsningen med Vattentornsvägen och att objektet behandlats och prioriteras i kommande budgetprocess, att med hänvisning till ovanstående anse e-förslaget besvarat, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse.

Skäl till beslutet
När kommunstyrelsen beslutade om e-förslaget hade de fått information från kommunstyrelsens förvaltning ( i skrivelse 4 juni 2020) som hade tittat på förslaget.

Förvaltningen skriver följande förslag till svar på e-förslaget:

Förvaltningen skriver att precis som förslagsställaren beskriver är Folkparksvägen en större genomfartsled med relativt mycket fordonstrafik. Det finns få övergångsställen på Folkparksvägen, varav ett ligger intill korsningen med Vattentornsvägen.

Genomförda trafikmätningar under februari-mars 2020 visar på en årsmedeldygnstrafik på 2800 ÅDT. 85 % av passerande fordon höll en hastighet av 58 km/h eller lägre. Detta visar att det är många bilister som håller en alltför hög hastighet. Trafiken i området har ökat och kommer att öka ännu mer i samband med att bostadsbebyggelsen i Didrikslundsområdet färdigställs. Dessutom tillkommer trafik till och från Ljungbergaskolan på Vattentornsvägen.

Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt svar att ett sätt att öka säkerheten är, att som förslagsställaren föreslår, att installera trafikljus på Folkparksvägen. En sådan trafikljuslösning skulle kunna innebära framkomlighetsproblem för trafiken i korsningen med Vattentornsvägen. Förvaltningen föreslår istället att undersöka förutsättningarna för en cirkulationsplats i korsningen. En cirkulationsplats verkar permanent dämpande på hastigheten på Folkparksvägen i området, inte bara vid passage över ett ljusreglerat övergångsställe. Det finns dock en del problem som behöver analyseras. Västerviks kommun förfogar inte all mark runt korsningen och en cirkulationsplats skulle också kunna innebära att infarten till parkeringen vid nya Coop-butiken sannolikt behöver flyttas. En framtida cirkulationsplats kommer även att påverka mark i hörnet av Besiktas fastighet. Dessa förutsättningar måste utredas i samråd med verksamheterna.
 

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-06-18 13:44


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

56 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av