Digital och kostnadsfri hantering av kompostregistrering.

Inlämnad av:

Kenneth Lind, 2020-01-14 23:25

Slutdatum:

2020-02-29

Den nya renhållningstaxan har aktualiserat frågor gällande egen kompostering.

Utöver kraftiga höjningar annonseras nya avgifter.

Lokalt återvinnande av hushållens matavfall är positivt och har tidigare stöttats av kommunen. Att man nu vill köra matavfallet till annan ort och hämta restprodukterna förefaller ekologiskt tveksamt.

Under lång tid såldes komposteringsutrustning på återvinningsstationerna.

Registrering av egen kompostering skedde. 

 

Nu vill kommunen göra en ny registrering av hushåll som komposterar i egen regi.

Anledningen till att detta är att man avser att börja följa miljölagar som gällt sedan länge. 

För att få ett aktuellt register bör man underlätta för medborgarna att registrera, inte försvåra.

 

En enkel blankett som man fyller i på kommunens hemsida borde vara nog för att få in nödvändig information.

Fastighetsbeteckning, ägare, kundnummer på VMEAB och kontaktuppgifter är väl de viktiga uppgifterna.

 

Vill man stävja okynnesanmälningar kan den förses med samma inloggningsmanöver med BankID som finns till E-förslag eller andra digitala tjänster inom den kommunala verksamheten.

 

På detta vis skulle registret kunna byggas upp utan att handläggare ska behöva tid åt varje anmälan.

Kommuninvånarna skulle slippa en kostnad på 965 kronor och fler skulle säkert registrera sig.

 

Ett räkneexempel belyser förslaget. Tänk att 2000 hushåll anmäler egen kompostering.

2000 X 965 kronor = 1.930 000 kronor. Det blir nära 2 miljoner kronor för att upprätta ett register.

 

Kommunens IT-avdelning borde kunna ordna detta.

Dessutom skulle man ha en modern kommunikationsväg till denna grupp och förmedla goda råd och information via de insamlade mailadresserna.

Kenneth Lind

Meddelanden från kommunen

Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-02-10 att e-förslaget överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för besvarande.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-04-07 13:32

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-05-20, § 105 att besvara e-förslaget med miljö- och byggnadskontorets yttrande i skrivelse 14 maj 2020.

Miljö- och byggnadsnämnden vill tacka Kenneth Lind för inlämnat förslag.

Skäl till beslutet
När miljö- och byggnadsnämnden beslutade om e-förslaget hade de fått information från miljö- och byggnadskontoret ( i skrivelse 14 maj 2020) som hade tittat på förslaget.

Miljö- och byggnadskontoret skriver följande förslag till svar på e-förslaget:

Förslaget innebär i korthet att dagens blankett skulle ersättas med ett anmälningsformulär på kommunens hemsida. Formuläret skulle kunna skyddas med inloggning med BankID och ha syftet att förenkla för medborgaren och undvika att handläggare behöver lägga tid på att hantera varje enskild anmälan.

I grunden är nämnden positiv till att erbjuda e-tjänster för alla typer av ärenden som vi hanterar. Miljö- och byggnadsnämnden arbetar idag med ett registersystem som knyter ihop samtliga ärenden som behandlas utifrån Miljöbalken och därtill hörande förordningar och föreskrifter. Vi bygger inga fristående register för någon typ av ärenden utan allt hanteras samlat i systemet. Eftersom vi enligt förvaltningslagen är skyldiga att kunna exempelvis plocka fram all information vi har om en given fastighet eller en verksamhet är det här det enda praktiskt möjliga sättet att arbeta på.

Detta betyder att en e-tjänst måste interagera mot det system vi använder för att vara funktionell, den måste också fortsätta att fungera när vår systemleverantör genomför uppdateringar och förändringar i systemet. Vidare är det väsentligt att vi kan säkerställa att den som lämnar en anmälan till oss verkligen är den den utger sig för att vara, därför är en säker inloggning med exempelvis BankID eller annan e-legitimation ett absolut krav på en fungerande e-tjänst. Med tanke på kravet på integration mot vårt befintliga system är det enligt nämndens bedömning olämpligt att en sådan tjänst utvecklas av kommunen själva, den bör istället köpas in av en extern leverantör som kan garantera funktionaliteten.

Nämnden vill starkt invända mot förslagsställarens uppfattning att en e-tjänst skulle kunna plocka bort handläggaren ur hanteringen av anmälningarna. När vi tar emot en anmälan gör vi alltid en granskning som bland annat innefattar om det funnits tidigare anmärkningar mot personen eller på den aktuella fastigheten. Vi granskar också om det finns störningskänsliga objekt i det direkta närområdet. Den här granskningen resulterar sedan i ett medgivande till eget omhändertagande alternativt i ett förbud mot detsamma. I dagsläget kan den här granskningen inte ersättas med en automatiserad lösning, vi ser inte heller att så kan komma att ske inom överskådlig tid.

Det är också den här granskningen som gör att vi tar ut en avgift för hanteringen av anmälningarna. Enligt den taxa som vi arbetar efter ska den tid vi lägger ner på olika ärenden finansieras av den som initierar vårt arbete. Att göra anmälan om eget omhändertagande kostnadsfri skulle innebära att antingen skattekollektivet eller de som lämnar in andra typer av ärenden till oss skulle subventionera komposterarna. Nämnden bedömer att det är en god ordning att den som själv vill kompostera sitt matavfall också betalar för det arbete som myndigheten lägger ner för att hantera ärendet.

För att återknyta till det ursprungliga förslaget tittar nämnden på två olika leverantörer av e-tjänster. Det är en relativt omfattande process att välja och det är också förknippat både med kostnader och eget arbete att införa den här typen av tjänster. Det är dock absolut nämndens ambition att våra ansökningsförfaranden ska digitaliseras i så stor utsträckning som möjligt, vi är övertygade om att det på många sätt både skulle underlätta och snabba på våra processer.

 

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-06-09 16:08


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

48 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av