Bredda gångbanan längs Hamngatan

Inlämnad av:

Jan Roger Öberg, 2020-04-10 14:09

Slutdatum:

2020-05-31

Jag vill lägga ett förslag att bredda gångbanan längs Hamngatan, mellan Vikgatan och Fabriksgatan. Eller egentligen hela vägen till Stenhamravägen för att knyta ihop gångbanan från Gertrudsvik och in till stan. Om man smalnar av Hamngatan som idag är ca 7 meter till 5,5 meter så ger vi möjlighet att bredda gångvägen på vattensidan med 1,5 meter.  Då skulle vi kunna få en gångväg som är ca 2,5 meter. Hamngatan är en lågfartsgata, 30 km/h, ingen kollektivtrafik. Då skulle en 5,5 meter bred körbana med mötande trafik vara tillräckligt. Ok, en 3 meter bred gång- och cykelväg hade varit det optimala men denna lösning kan jag tycka är bra nog. Idag tvingas de med barnvagn gå med ena hjulet ute i körbanan för att ta sig fram, och det utan att möta andra gångare. Trafiksäkert?  

Längs denna sträcka längs Hamngatan finns två brunnar vilket kan kräva lite jobb. Men det känns inte helt omöjligt att leda in vattnet i en typ av trumma under gångvägen till befintlig brunn, för att göra det både kostnadseffektivt och tidseffektivt. 

Med vänlig hälsning 

Jan Öberg    

Bifogade filer

Hamngatan1.jpg (259 KB)

Hamngatan2.jpg (119 KB)

Meddelanden från kommunen

Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-06-11 att överlämna e-förslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-06-18 13:29

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-24, § 398 att besvara e-förslaget med redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 november 2020 där det framgår att om förslaget genomförs så uppfylls inte gällande gatustandard för minsta vägbredd på den aktuella sträckan, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse.

Skäl till beslutet

När kommunstyrelsen beslutade om e-förslaget hade man fått information från kommunstyrelsens förvaltning ( i skrivelse 13 november 2020). 

Förvaltningen och enheten för samhällsbyggnad skriver följande förslag till svar på e-förslaget: 
Samhällsbyggnadsenhetens bedömning är att förslaget kring förändring av trafikmiljön på Hamngatan i Västervik är ett i raden av förändringsförslag som inkommit till samhällsbyggnadsenheten de senaste åren. Det nu aktuella förslaget tar upp förutsättningarna för gångtrafik medan andra förslag har berört förutsättningarna för cykeltrafiken.

Hamngatan är idag en central gata med dubbelriktad trafik och med en gällande hastighetsbegränsning på 30 km/h. Gatubredden varierar något men är ca 7 m. Hamngatan gränsar till omgivande husfasader som åtskiljs av plattsatta upphöjda trottoarer på båda sidor. På den östra sidan av Hamngatan, den sida som förslagsställaren vill bredda, varierar trottoarbredden från ca 0,8 m där det är som smalast i nordöst (innan korsningen med Vikgatan) till ca 1,3 m vid korsningen med Fabriksgatan.

Enligt den gatustandard som kommunen tillämpar (Vägar och Gators Utformning - Trafikverkets publikation 2020:031) finns regler för hur bred en gata med dubbelriktad trafik måste vara samt regler kring bredder på gångbanor och cykelbanor. Den minsta bredden på en gatusektion med hastighetsbegränsning på 30 km/h och mötande större fordon typ, normala lastbilar, är minst 6 m. Detta innebär att om förslaget om att bredda gångvägen på sjösidan till 2,5 m skulle genomföras, så uppfylls inte gällande standard för minsta vägbredd på sträckan. Vägbanan blir helt enkelt för smal för mötande trafik.

Förslaget får även betydande konsekvenser för den cykeltrafik som ändå sker på Hamngatan. Trafiksituationen för cyklisterna skulle bli ännu mer trafikfarlig då den lilla ”vingelmån” som finns idag skulle försvinna helt. Den åtgärd som verkligen skulle kunna förändra trafiksituationen på Hamngatan är att enkelrikta Hamngatan och dela in gaturummet i en vägbana för enkelriktad trafik och en gång- och cykelbana för dubbelriktad trafik som uppfyller standardmåtten i VGU. Ett försök med enkelriktning för motorfordon genomfördes vintern/våren 2017. Kommunstyrelsen beslutade den 30 oktober 2017 att bland annat godkänna försöket och att enkelrikta Hamngatan när södra infarten blir verklighet. Samhällsbyggnadsenheten förordar därför att kommunstyrelsen vidhåller sitt tidigare beslut.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-12-07 09:39


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

26 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av