Utbildning i energi- och klimatfrågor

Inlämnad av:

LARS ANDERS CORNELL, 2020-05-27 17:52

Slutdatum:

2020-07-31

KÄLLKRITIK KRÄVER KUNSKAP
http://www.tjust.com/2020/klimat/202005-ost.pdf   [ref]
Följebrev (detta dokument)
http://www.tjust.com/2020/klimat/202005-vastervik.pdf

Klimatdebatten har för länge sedan tappat all sans och balans, den som inte inser det är blind. Kunskap är nyckeln.

Jag var 11 år, det var 1947 och jag tog mina första steg på vetenskapens väg. Först buss till Gamleby och därifrån tuff-tuff-tåg till Västervik. Läroverket heter nu Ellen Keyskolan. En av de viktigaste uppgifterna skolan har är att lära eleverna källkritik. Det är ingen lätt uppgift när propagandan är så stark att även lärare och politiker blir förvirrade.

För våra barns goda framtid bör vi basera planer på vetenskap i stället för den propaganda som tidningar, VT och SVT förser oss med.

År 2014 kom FN-IPCC med sitt vetenskapligt mycket tunga dokument AR5. 

Men inte en enda gång har VästerviksTidningen och SVT ens försökt att berätta för folket vad som verkligen står där. 

När kommunen bjuder in klimatinfluensern Emma Sundh som för 15 000:- i arvode förmedlar ännu mer propaganda blir besvikelsen stor. Kommunens kostnader redovisas till fem miljoner kronor och innefattar såvitt jag vet ingen höjd vetenskap i nämnda ämnen.

- Vår tanke var föreläsningar med forskare, inte med en influenser. / Mariann Gustafsson.
På det replikerade Sverker Thorén,
- Det var tänkt som ett tidigt inspel i arbetet med den avfallsplan, och den energi- och klimatstrategi vi ska ta fram.

Vore det inte bättre att basera det arbetet på vetenskap i stället för propaganda? En propaganda som är så kraftfull att den redan nu underminerar vår demokrati. Propagandan är så välfinansierad och organiserad att tom MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, blir vilseledda [Ref sid 19].

Christoffer Nielsen, chefredaktör på Västerviks Tidningen, varför sover du och din personal?

Ni gör inte det granskande jobb en tidning skall göra.
Greta Thunberg sa i FN “Lyssna på vetenskapen.”  Varför tycker inte du att det var ett bra råd?

Jag yrkar som medborgarförslag / E-förslag,

att kommunen genomför effektiv utbildning i ämnen som energi, koldioxid, klimat, fotosyntes, miljö och klimatekonomi.
Målgrupper skall vara kommunens tjänstemän som arbetar med dessa frågor, politiker, lärare och elever i gymnasiet.

Som litteratur föreslår jag Staffan Mörners nyutkomna bok ”Borde man oroa sig för klimathotet”. Staffan är lärare och kan kanske anlitas som kursledare. För lätt tillgänglig kunskap rekommenderas "Klimatkarusellen" av Elsa Widding. Jag yrkar att hon inbjuds som föreläsare inför Kommunfullmäktige och kommunens lärare.

Varför är inte professorer oroliga för klimatet?
http://www.klimatupplysningen.se/2020/05/27/professorerna-ar-inte-oroliga-klimatet/

Lars Cornell
Klimatekonom

Meddelanden från kommunen

Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-09-08 att överlämna e-förslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-09-21 08:06

Beslut

Kommunstyrelsens beslutade 2020-12-07, § 424, att besvara e-förslaget med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27 november 2020 där det framgår hur kommunen arbetar med informationsarbete i klimat- och energifrågor, samt att tacka förslagsställaren för e-förslaget.

Skäl till beslutet

När kommunstyrelsen beslutade om e-förslaget hade man fått information från kommunstyrelsens förvaltning (i skrivelse 27 november 2020) Förvaltningen och enheten för samhällsbyggnad skriver följande förslag till svar på e-förslaget:

Förvaltningen skriver att det sedan flera år tillbaka bedrivs informationsarbete med koppling till energi- och klimatfrågor genom kommunens energi- och klimatrådgivare som är placerad på enheten för samhällsbyggnad på kommunstyrelsens förvaltning.

Energirådgivningen ger stöd till kommunens hushåll, verksamheter men även internt inom kommunens egen organisation. Syftet är att uppmuntra och underlätta ett klimatsmart och energieffektivt beteende hos kommuninvånare och företag.

Energirådgivningen samverkar med Energikontor Sydost och finansieras delvis av Energimyndigheten och använder officiellt och kommersiellt oberoende informationsmaterial främst från Energimyndigheten, SMHI samt Naturvårdsverket i arbetet.

Energi- och klimatrådgivaren kan även ge information om energi- och klimatfrågor till de tjänstepersoner eller förtroendevalda som så önskar, både individuellt och i mer organiserad form.

Verksamheterna inom skolan följer läroplanen och använder det undervisningsmaterial som rektorer och lärare på respektive skola själva bestämmer.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2020-12-14 14:37


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

32 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av