Fler ställplatser för husbilar i Västerviks centrum för att motverka våld och skadegörelse

Inlämnad av:

LARS-ÅKE LARSSON, 2020-09-07 15:11

Slutdatum:

2020-12-06

Låt husbilsturismen motverka våld och skadegörelse i Västerviks centrum

Gator och torg i Västerviks centrum är ganska folktomma under kvällar och nätter när affärerna är stängda. Undantagen är ungdomar under krogålder ibland stärkta med alkohol och droger samt vuxna på väg till eller från krogen – också ofta berusade. De tomma ytorna är stora. Inga torgstånd och inga bilar tillhörande arbetspendlare.

Husbilsturismen har ökat starkt i flera år. Ökningen kommer att accelerera ytterligare i Coronans spår.

Husbilsfolket är äldre par med utflugna barn men ofta försedda med husdjur. Alkoholkonsumtionen är måttlig och övrig droganvändning obefintlig. Genom investering i husbilen har de betalat dyrt för att ibland kunna undvika övernattning på campingplatser eller hotell. Samtidigt är ekonomin god och det äldre paret kan unna sig ett restaurangbesök då och då.

Västerviks centralort har goda möjligheter att locka till sig husbilar. Här finns affärer och samhällsservice samt kultur och natur. Det finns också många uppställningsplatser för husbilar samt en femstjärnig campingplats.

Det som saknas är några, utspridda ställplatser i centrum. Dessa behöver inte ha någon service i form av el, vatten, toa eller dusch. Vanliga personbilsrutor är tillräckliga om platserna ligger i anslutning till t ex grönyta.

Det är en missuppfattning att husbilar kräver stor plats. Enligt nationella bestämmelser är det bara hjulen som måste vara inom markeringarna. Det bakre överhänget kan befinna sig över outnyttjad mark.

Några förslag på placering av nattliga ställplatser för husbilar:

  • Hamnplan, de platser som gränsar till ljusstolparna
  • Fiskartorget mot kajen
  • Övre planen framför Ellen Keyskolan
  • Grönytan bredvid kommunhuset (som då ger behövliga ytterligare bilplatser dagtid)

Observera att det inte är samlade uppställningsplatser för flera husbilar som förespråkas. De eftersträvade effekterna nås bäst med endast en eller två rutor på varje ställe. Rutorna kan vara öppna för alla fordonsslag dagtid (eventuellt med tidsskiva) men reserverade för personbil typ 2 kl 18-09.

Det som krävs är en skyltning som visar var det är lämpligt att parkera husbil kvällar och nätter. Dessa skyltar bör vara minst lika många och lika synliga som nuvarande campingförbud.

Många städer (t ex Karlstad, Strängnäs, Trosa, Vadstena) ser en potential i att satsa på husbilsfolket. Det är en ovanligt homogen grupp som mest består av par i pensionsåldern med mycket fritid och god ekonomi.

Ju mer försäljningen av husbilar ökar desto tydligare blir skillnaden mellan husbilscampare och husvagnscampare. Husvagnen placeras långa tider – ofta hela säsongen – på en trevlig campingplats med bra service. Därifrån görs utflykter med bilen.

Meddelanden från kommunen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30, § 109 att anse e-förslaget som besvarat och tacka förslagsställaren för visat intresse.

Skäl till beslutet

När kommunstyrelsen beslutade om e-förslaget hade de fått information från kommunstyrelsens förvaltning ( i skrivelse 15 mars 2021) som hade tittat på förslaget.

Förvaltningen skriver följande förslag till e-förslaget:
Begreppet ställplats används ofta som övergripande term för en parkering utanför campingområde som är speciellt utformad och lokaliserad för att passa husbilar. Begreppet benämns varken i plan-, bygg- eller miljölagstiftning. För att undvika begreppsförvirring bör begreppet därför undvikas i planeringssammanhang. En ställplats för husbilar kan enligt praxis jämställas med en bygglovspliktig parkering (se Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-04-27 P 8335-15), men ju mer service i form av t.ex. elförsörjning, vatten och hantering av avloppsvatten desto mer jämställs den med en campingplats.

Förutsättningarna för att kunna anlägga fler ställplatser för husbilar i Västerviks centrum är också avhängigt det område med parkeringsförbud som finns beslutat för de centrala delarna av Västervik. Inom parkeringsförbudsområdet är parkering endast tillåten på markerade parkeringsplatser på vissa gator samt på de större parkeringsanläggningarna där det inte är skyltat ”Camping förbjuden”. Det finns, precis som förslagsställaren skriver, inget generellt förbud att parkera en husbil på en vanlig parkeringsruta så länge alla fyra hjulen får plats inom rutan. Att då behöva tillskapa ytterligare parkeringsmöjligheteter är därför enligt vår bedömning tveksamt. Icke permanenta ställplatser kräver också ett tillfälligt bygglov enlig PBL.

Övernattning i husbilar vid vanliga parkeringsplatser kan innebära en säkerhetsrisk för till exempel brand i närliggande parkerade fordon. På godkända iordningsställda ställplatser tillämpas säkerhetsavstånd för att minska risken för brand. Husbilsparkering brukar också föra med sig ett behov av kringservice i form av avfallshantering, tanktömning, färskvatten mm som inte är så lätt att tillgodose i centrum. Samhällsbyggnadsenheten förordar därför att husbilar hänvisas till de särskilt anordnade ställplatser som finns i anslutning till centrum vid Barlastudden Seaport och i kv Sågen vid Värmeverket eller till de campinganläggningar som finns i kommunen och som erbjuder den servicen.

Räddningstjänsten har i en kommentar framfört att det kan finnas trygghets- och säkerhetsmässiga fördelar med att placera denna typ av parkeringar vid våra skolor. Där är det bekymmer med skadegörelse och man skulle kunna få en bra spridning på uppställningsplatserna över kommunens yta. Sommartid så står ju våra skolor till stor del tomma/obevakade också vilket ytterligare stärker resonemanget. Frågan är främst då riktad till Bostadsbolaget och Tjustfastigheter såsom fastighetsägare men behöver säkert utredas ytterligare ifall intresse finns.

Att sätta upp flera nya skyltar för vägvisning till parkeringsplatser för husbilar enligt eförslaget är inte heller särskilt lämpligt då det redan finns många andra trafikskyltar uppsatta i centrum. All extra skyltning kan upplevas störande och leda till att uppmärksamheten och trafiksäkerheten påverkas negativt. Till de befintliga ställplatserna vid Barlastudden Seaport och vid anläggningen intill Värmeverket finns redan idag vägvisning på strategiska platser i centrum.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2021-05-07 14:56


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

24 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av