Utse berguv till Västerviks kommunfågel

Inlämnad av:

Larsgunnar Nilsson, 2021-02-08 16:28

Slutdatum:

2021-04-15

I flera landskap och kommuner har fåglar utsetts som symboler för landskapet respektive kommunen. Närmast Västervik har kommunerna i Östergötlands län utsett ”kommunfågel”. Tanken med att utse en fågel för varje kommun har bland annat varit att locka kommunerna att ta någon form av ansvar för och symbolisera sig med arten och därmed främja fågelintresset.

Jag föreslår att Västerviks kommun väljer berguv som kommunfågel och för mig är valet självklart:

  • Berguven är världens största uggla och symboliserar kraft, vitalitet och effektivitet.
  • Berguven har sin tätaste förekomst i landet i Västerviks kommun. I kommunen finns ca 20 aktiva revir. Kommunen har flera lämpliga områden för berguv i bergsbranter vid förkastningsdalar och i skärgården.
  • Berguven har lång kontinuitet med närvaro i Västerviks kommun. Kommunens bestånd av berguv tillhör sannolikt nästan till 100 % den ursprungliga vilda populationen till skillnad från den i flera andra områden i Sverige där omfattande utplacering av uppfödda uvar skett.
  • Berguven är en hotad art varför det är viktigt att skapa en ökad förståelse för artens skyddsbehov bland allmänhet, markägare och kommunala tjänstemän och politiker. Berguvspopulationen i Sverige är rödlistad 2020 som sårbar (VU). En kraftig minskning av landets berguvspopulation har skett under 2000-talet. Populationen av berguv i Västerviks kommun har däremot varit nära konstant (källa: BirdLife Sveriges riksinventering av berguv 2019-2020).

Att kommunen utser berguv till kommunfågel är en viktig symbolåtgärd. Dels visar kommunen att den är medveten om den mäktiga fågelns närvaro i kommunen och artens skyddsbehov. Dels symboliserar valet av denna art en association med kraftfullhet, effektivitet och stor utstrålning.

Att Dalarna valt berguv som landskapsfågel och att Kisa kommun valt arten som kommunfågel motsäger på intet sätt att Västerviks kommun väljer berguv som kommunfågel. Till skillnad från dessa områden har Västerviks kommun den avgjort största förekomsten av berguv.

Det krävs en försumbar insats av kommunen. Efter ett positivt beslut bör nyheten publiceras på kommunens hemsida, förslagsvis tillsammans med ett pressmeddelande. I fortsättningen bör därefter beskedet att berguv är Västerviks kommunfågel finnas någonstans på kommunens hemsida. Kommunen kan i fortsättningen använda information varhelst det är lämpligt, t.ex. som redan gjorts på informationstavlan vid Kroken på Gränsö.

Västervik 2021-02-03
Larsgunnar Nilsson

Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

108 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av