Gång- och cykelväg Baggetorp-Ullevi-Gamleby

Inlämnad av:

NICKLAS TORBJÖRNSSON, 2021-03-23 22:47

Slutdatum:

2021-06-18

Södra infarten till Gamleby saknar vägren, är kurvig, ej upplyst och bilar kör fort. Skolungdom och övriga måste ta sig till busshållplatser (Baggetorp/Ullevi) alternativt gå/cykla till Gamleby på ett obehagligt sätt. Förslag är att bredda vägrenen och sätta vägräcke så att barn och övriga kan ta sig fram på ett säkert sätt samt ha tillgång till övergångsställe vid busshållplatserna. Jämför den skyddade gångvägen längs E22 som förbinder Tjust Motell med Södra Infarten Gamleby samt till exempel stolpar som separerar gångväg från genomfarten genom Blackstad.

Meddelanden från kommunen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-28, § 300 att anse e-förslaget som besvarat, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse.

Skäl till beslutet

Innan kommunstyrelsen beslutade om e-förslaget hade de fått information från kommunstyrelsens förvaltning (i skrivelse 8 september 2021) som hade tittat på förslaget.

Förvaltningen skriver följande förslag till e-förslaget:
Samhällsbyggnadsenheten ställer sig i grunden positiv till det inlämnade e-förslaget att försöka förbättra möjligheten att gå- och cykla från Gamleby och vidare ut mot E22. Men det är inte helt enkelt och kommunen äger inte själv marken längs med södra infarten till Gamleby. Det är privat mark. Kommunen är väghållare för södra infarten till Gamleby hela vägen från E22 in till centrum. I bilden på nästa sida visas ansvarig väghållare. Röd väg har statligt väghållaransvar, blått har kommunen och grönt är enskild väg. Den aktuella vägsträckan är asfalterad, tillåten hastighet är 70 km/h och vägen är 6 m bred. Den begränsade bredden gör att det inte är trafiksäkert att avdela en del av vägbanan med plastkoner i ett cykelfält som förslagsställaren har lämnat som exempel från Blackstad. Den aktuella vägsträckan i Blackstad har en vägbredd på ca 9 m. Vägbredden vid södra infarten till Gamleby är bara 6 m och är helt enkelt för smal för att kunna skapa ett cykelfält.

Det finns ett särskilt uppdrag i budget för 2022 för samhällsbyggnadsenheten om att göra en förstudie på en dragning av cykelväg där befintliga grusvägar och stigar används och att de får kompletteras med nya där det behövs. Vägarna ska vara möjliga att underhålla för att cykelpendling ska vara möjlig. Tillskottet är 1,0 mnkr under 2022.

Samhällsbyggnadsenheten föreslår att det nu aktuella e-förslaget får ingå i den förstudien och att förstudien därefter får vara ett beslutsunderlag för Kommunstyrelsen vidare i frågan.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2021-10-04 12:52


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

36 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av