Gångbana med staket i Gertrudsvik

Inlämnad av:

Rebecca Persson, 2021-04-08 12:07

Slutdatum:

2021-05-15

Då jag bor ute i Gertrudsvik och dagligen passerar sträckan utifrån Kustvägen bort förbi Östra Parkvägen till Sjöstadsvägen 21 så vill jag belysa ett stort problem som bör åtgärdas innan någon blir påkörd eller olycka sker. 

Detta gäller nämligen att ett staket med separat gångbana saknas på den vägen  Som det är i dagsläget så delar gående, cyklister och bilister på denna väg utan något som helst skydd för dem gående samt cyklister vilket känns otryggt. 

Vi har två stycken förskolor i området med barn i åldrarna 1-5 år.  De använder denna väg när dem går på utflykter eller besöker närliggande lekpark då går dem oskyddat mot trafiken i dagens läge. 

Gertrudsvik är även ett växande område med husbyggen som pågår som medför allt tyngre trafik på den utsatta sträckan, allt fler barnfamiljer tillkommer i området,  förskolor, restaurangverksamhet, samt ett flertal arbetsplatser här omkring som alla skulle ha nytta av mitt  förslag  som är följande:  En separat gångbana med staket som skydd utifrån kustvägen bort mot Östra parkvägen och bort till Sjöstadsvägen 21. 

 

 

Meddelanden från kommunen

Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2021-04-14 att överlämna e-förslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Inlämnad av Malin Davidsson den 2021-09-16 11:18

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-08, § 343 att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 21 oktober 2021 anse e-förslaget för besvarat och tacka förslagsställaren för visat intresse. 

Skäl till beslutet

När kommunstyrelsen beslutade om e-förslaget hade de fått information från kommunstyrelsens förvaltning (i skrivelse 21 oktober 2021) som hade tittat på förslaget.

Förvaltningen skriver följande förslag till svar till e-förslaget:
Östra Parkvägen i Gertrudsviksområdet är en gata med kommunalt huvudmannaskap. Gällande hastighet är högst 30 km/h. Vägen är belagd och har en bredd på ca 6,4 m. Vägen saknar trottoarer och skär genom en privat fastighet, Västervik 3:101 tillhörande Gertrudsvik Fastighets AB. Det är bara gatumarken för Östra Parkvägen som är allmän platsmark och inga omgivande markområden tillhör kommunen. Västra Parkvägen ligger på kvartersmark som också tillhör Gertrudsvik Fastighets AB. Gående och cyklister leds ut till Östra Parkvägen från en separerad gång- och cykelbana som löper parallellt med Norra vägen/Parkvägen. Gång och cykelvägen slutar vid korsningen mellan Östra Parkvägen och Kustvägen. Från korsningen med Kustvägen och vidare längs Östra Parkvägen får idag gående, cyklister och motorfordon samsas i blandtrafik.

Trafikmängden genom Gertrudsviksområdet kommer att minska väsentligt när nya genomfartsvägen via Forellvägen till Sjöstadsvägen etableras, se översiktsiktsbilden nedan. En upphandling av entreprenadarbetena är nära förestående och beräknas kunna påbörjas våren 2022 och vara färdigt 2023. När väl genomfarten är anlagd så kommer Gertrudsviksområdet att avlastas väsentligt vad gäller trafikflöden på både Östra och Västra Parkvägen.

Före och efter byggnationen av Forellvägens förlängning kommer trafikmätningar att genomföras på Östra Parkvägen. Dessa trafikmätningar ska kunna visa hur trafikflödet förändras och om vår bedömning stämmer med ett minskat trafikflöde på Östra Parkvägen. Till dess att förlängningen av nya Forellvägen är genomförd och i drift så anser enheten för samhällsbyggnad att gående och cyklister får fortsätta att samsas i blandtrafik på Östra Parkvägen.

Då Västerviks kommun inte själva förfogar över marken som omger Östra Parkvägen så kommer enheten för samhällsbyggnad att ta med synpunkterna i samtal med fastighetsägaren kring den fortsatta utvecklingen av Gertrudsvik.

Inlämnad av Susanne Svensson den 2021-11-16 08:21


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

87 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av