Om E-förslag

Här kan du läsa vad politikerna i kommunfullmäktige har bestämt om e-förslag i Västerviks kommun. Mer information finns under fliken Vanliga frågor.

Vad är ett e-förslag?

Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. E-förslaget läggs ut i webportalen för e-förslag på kommunens hemsida och andra personer kan stödja förslaget genom att signera det.

Syfte

Syftet med e-förslag är att stärka demokratin, öka delaktigheten och att ge medborgare en större möjlighet att engagera sig. Det ökar också möjligheten för kommunens politiker att få veta vilka frågor som är viktiga för medborgarna.

Vad kan ett e-förslag handla om?

E-förslagen kan handla om allt som ryms inom de verksamheter som kommunen och de kommunala bolagen ansvarar för.

Vem får lämna in och signera ett e-förslag?

Alla som vill kan lämna in eller signera ett e-förslag, såväl invånare i Västerviks kommun som andra. Det finns ingen åldersbegränsning. Det betyder att även barn och ungdomar kan lämna in förslag. E-förslag kan även lämnas in på papper. En signatur per medborgare räknas.

Hantering av e-förslagen

Ett e-förslag granskas av en moderator innan det publiceras på hemsidan. Förslaget ska ha en titel och en tydlig beskrivning. Ett förslag som är otydligt kan skickas tillbaka till den som har lämnat in det så att personen får förtydliga sitt förslag. Förslaget finns publicerat för att signeras av andra i 90 dagar.
Förslag som lämnats in på papper kan också samla signaturer på papper. De signaturerna läggs till de signaturer som samlats in på hemsidan. Det här kräver att signaturerna samlas in på särskild blankett från kommunen.
Om 20 personer eller fler har signerat förslaget tas det upp för politisk behandling. Kommunfullmäktiges presidium (ordföranden och de två vice ordförandena) beslutar om vem som ska behandla förslaget. Det är antingen kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, en nämnd eller ett bolag som behandlar förslaget. En handläggare förbereder förslaget inför den politiska behandlingen. Det politiska beslutet publiceras på hemsidan. E-förslag som har fått färre än 20 signaturer avslutas utan vidare åtgärd när tiden för insamling av signaturer är slut. Även de avslutade förslagen fortsätter att vara synliga på hemsidan.

Publicering på hemsidan och ansvar

Namnet på den som lämnat ett förslag och namnen på de som signerar ett förslag publiceras i anslutning till det inlämnade förslaget. Det kräver ett godkännande av behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Kommunen har rätt att bestämma vad som publiceras.

Anledningar till att e-förslag inte publiceras kan vara att förslaget:

  • Strider mot gällande lagstiftning.
  • Berör en fråga som ligger utanför kommunens ansvarsområde.
  • Rör enskilda ärenden eller kan härledas till enskilda personer.
  • På något sätt är kränkande, oseriöst eller stötande.
  • Innebär marknadsföring av produkt eller kommersiell verksamhet.
  • Har mer karaktär av en enkel fråga eller en synpunkt.
  • Är mycket likt ett annat förslag som har lämnats in de senaste 12 månaderna.
Logotyp för Västerviks kommun, länk till startsidan

Portal levererad av